POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Definicje


§ 1
W niniejszej „Polityce prywatności”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

„Jafra” – JAFRA CONNECT sp. z o.o. z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 68, 46-380 Dobrodzień, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000461128, posiadająca NIP: 5761576124, REGON: 161530167, o kapitale zakładowym w wysokości 2.201.871,88 złotych, w całości wniesionym,
reprezentowaną przez: Krzysztofa Klimę – Prezesa Zarządu e-mail: jafra@jafra.pl tel. +48 (71) 319 13 78,

„Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej ww.jafra.pl oraz jej podstronach,

„Użytkownik” – każdy internauta odwiedzający strony Serwisu.


II. Postanowienia wstępne


§ 2
Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w dziale „Definicje”.

§ 3
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Prawo telekomunikacyjne Jafra wprowadza niniejszą Politykę Prywatności zwaną dalej „Polityką”.

III. Dane osobowe


§ 4
Użytkownik w celu korzystania z usługi newslettera, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Jafra na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza newslettera Jafra, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

§ 5
Administratorem danych osobowych jest Jafra. Jafra może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzenie danych.
Dane powierzane będą:
a) firmom świadczącym usługę wysyłki newslettera, w celu realizacji dostarczania newsletterów na adresy e-mail użytkowników,
b) firmom świadczącym usługę hostingu na rzecz Jafra,
c) firmom świadczącym usługę administrowania Serwisem.

§ 6
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Jafra. Skierowanie żądania może odbyć się w formie:

a) pisemnej na adres: Jafra CONNECT sp. z o.o. ul. Piastowska 68, 46-380 Dobrodzień
b) elektronicznej na adres e-mail: jafra@jafra.pl

Ponadto, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7
Jafra przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usługi newslettera Jafra.
Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Jafra ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym Jafra patronuje. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 8
Dane osobowe zebrane przez Jafra mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 9
Jafra stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10
Jafra może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Serwisu.

VI. Pliki cookies


§ 11.
Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Jafra.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;
d) marketingowym.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 12
Jafra informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
Jafra wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Jafra, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 13
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Jafra podmioty trzecie.

§ 14
Jafra stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej Serwisu i nagrywanie pojedynczych sesji Użytkownika w celu analizowania zachowań Użytkownika w Serwisie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania ze Serwisu przez Użytkowników, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Serwisu.JAFRA CONNECT Sp. z o.o.
ul. Piastowska 68  |  46-380 Dobrodzień   |  Zakład produkcyjny: Karnice 2  | 55-140 Żmigród
JAFRA ® All rights reserved 2022